top of page

Andrzej Winiszewski JazzPress

Amalia Umeda Quartet – Nowoświt

Amalia Umeda, 2022

Kotwica 1
pl

Amalia Umeda Quartet – Nowoświt

Amalia Umeda, 2022

Polska wiolinistyka jazzowa ma się dobrze, by nie rzec znakomicie. Zwłaszcza ostatnie lata świadczą o tym, że mamy prawdziwy urodzaj jazzowych skrzypków i skrzypaczek. W dużym stopniu to zapewne zasługa aktywnej działalności Fundacji im. Zbigniewa Seiferta i organizowanego przez nią skrzypcowego konkursu, którego laureatką jest również nowa twarz na naszym jazzowym rynku Amalia Umeda Obrębowska. Dołącza ona tym samym do grona improwizujących polskich skrzypaczek jazzowych – by wspomnieć choćby o Dominice Rusinowskiej (ex - O.N.E. Quintet) czy prawdziwej wizjonerce Aleksandrze Kutrzepie – które zdecydowanie odświeżają dzisiejsze, wciąż orbitujące mniej lub bardziej wokół Seiferta, postrzeganie polskiej wiolinistyki jazzowej.

Po raz pierwszy słuchając muzyki z płyty Nowoświt, uległem nieodpartemu wrażeniu, że pojęcie „muzyka jazzowa” z roku na rok na naszych oczach płowieje, zatraca swoje pierwotne znaczenie, nabiera nowych sensów i znaczeń. Nie żebym z tego powodu czuł jakiś żal czy zawód, nie. Amalia Umeda raczej mnie intryguje swoją odwagą, kreatywnością, nowatorskim podejściem do formy i improwizacji, a nawet zachowaniem na scenie (Jazztopad 2021). To, w jaki sposób snuje swoją muzyczną opowieść, nie nuży, zaciekawia, kusi do ponownego odsłuchania, może nawet zachwyca.

To idealny przykład jazzu (a może jednak po prostu muzyki?) XXI wieku, który nie dzieli, a raczej spaja wszystko to, co w dziedzinie artystycznej działalności wartościowe i cenne. Do tego Umeda ma, jak sądzę, świadomość, że muzyka w zespole nie dzieje się sama, a dobranie odpowiednich partnerów bywa czasami kluczowe. Zwracam tu szczególnie uwagę na wybór Franciszka Raczkowskiego, artysty o szerokich stylistycznych zainteresowaniach, pianisty totalnego, wytrawnego improwizatora i muzycznego erudyty. Jego przypadek jest tu szczególny. Nie można było wybrać lepiej.

Nie da się ukryć, że Amalia Umeda ma, jak na debiutantkę, bardzo wyrazistą wizję swojej muzyki. Przy tak dojrzałym twórczym potencjale i artystycznej oryginalności spodziewam się po artystce kolejnych przełomowych propozycji. Oby nadeszły…

Andrzej Winiszewski

JazzPress

Źródło: https://www.jazzpress.pl/plyty/amalia-umeda-quartet-nowoswit-rec 

eng

Amalia Umeda Quartet - Nowoświt

Amalia Umeda, 2022

Polish jazz violin is doing well, not to say brilliantly. Especially the last few years prove that we have a real abundance of jazz violinists and violinists. To a large extent, this is probably due to the active activity of the Fundacja im. Zbigniew Seifert and the violin competition organized by him, the laureate of which is also a new face on our jazz market, Amalia Umeda Obrębowska. Thus, she joins the group of improvising Polish jazz violinists - to mention, for example, Dominika Rusinowska (ex - ONE Quintet) or the true visionary Aleksandra Kutrzepa - who definitely refresh today's perception of Polish jazz violin, still orbiting more or less around Seifert.

Listening to the music from the Nowoświt album for the first time, I got the irresistible impression that the term "jazz music" is fading from year to year in front of our eyes, losing its original meaning, taking on new meanings and meanings. Not that I feel any regret or disappointment about it, no. Amalia Umeda rather intrigues me with her courage, creativity, innovative approach to form and improvisation, and even on stage behavior (Jazztopad 2021). The way he spins his musical story is not boring, interesting, tempting to listen to it again, maybe even enchanting.

 

It is an ideal example of jazz (or maybe just music?) Of the 21st century, which does not divide, but rather unites everything that is valuable and valuable in the field of artistic activity. In addition, I think Umeda is aware that the music in the band does not happen by itself, and choosing the right partners is sometimes crucial. I am paying particular attention to the choice of Franciszek Raczkowski, an artist with broad stylistic interests, a total pianist, a consummate improviser and a musical erudite. His case is special here. There was no better choice.

It cannot be denied that Amalia Umeda has, for a debutant, a very clear vision of her music. With such mature creative potential and artistic originality, I expect the artist to make new groundbreaking proposals. May they come ...

Andrzej Winiszewski

JazzPress

Source: https://www.jazzpress.pl/plyty/amalia-umeda-quartet-nowoswit-rec 

bottom of page